Selecteer een pagina

Disclaimer

Disclaimer voor www.bsn.nl

Algemeen
Business School Nederland (Kamer van Koophandel 11050953), hierna te noemen BSN, verleent u hierbij toegang tot www.bsn.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BSN en derden zijn aangeleverd. BSN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BSN.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BSN. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BSN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy statement
Business School Nederland (BSN) hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Er is aandacht voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen alle processen en activiteiten van BSN. Uiteraard voldoen we aan de wettelijke regelingen op dit gebied, waaronder de AVG.

Algemeen uitgangspunt
BSN verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor onderwijsdoeleinden, voorlichtingsdoelstellingen en statistische doelen en op basis van een rechtmatige grondslag. De verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij BSN, en dus ook uw persoonsgegevens, gebeurt op de minst ingrijpende wijze en staat in redelijke verhouding tot de beoogde doeleinden. BSN heeft haar bedrijfsprocessen en onderwijslogistiek dusdanig ingericht dat de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens continu wordt geoptimaliseerd.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor de volgende doeleinden: Het verzenden van informatie over het studieprogramma, voorlichtingsbijeenkomsten, het versturen van publicaties en om uw eventuele vragen te beantwoorden. Mocht het noodzakelijk zijn dat we uw gegevens voor een ander doel gebruiken dat vragen we daar eerst uw toestemming voor.

Externe partijen
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve ten behoeve van beoordeling van leerproducten, plagiaatcontrole en evaluatie van lesbijeenkomsten. In dat geval is er een verwerkingsovereenkomst tussen BSN en de externe partij. Alleen noodzakelijke gegevens worden verstrekt.

Clickgedrag en gebruik van Cookies
BSN gebruikt cookies om de navigatie op deze website te vergemakkelijken en voor statistische doeleinden zoals google analytics, deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Share This