Selecteer een pagina

Erkende kwaliteit

Eindkwalificaties van onze MBA opleidingen

Business School Nederland is door de Minister van Onderwijs aangewezen als University of Applied Sciences en heeft net als andere universiteiten en hogescholen een examencommissie.

Deze examencommissie heeft tot taak de kwaliteit van de toetsing en het eindniveau te borgen. Ze beslist op vrijstellingsverzoeken, onderzoekt de toetsen en examens, ziet toe op het voorkomen van fraude/plagiaat en doet waar nodig voorstellen tot verbetering van toetsen en procedures. Ze stelt ook de examinatoren aan, na een grondige beoordeling van het curriculum.

Leden Examencommissie Business School NederlandDe examencommissie bestaat uit de volgende personen:
Maarten van Rooij, Voorzitter
Corné van Hest, Intern Lid
Marja Creemers, Extern Lid
Anita Moolhuizen, Secretaris

Zittingen Examencommissie 2022:
• 21 januari
• 25 maart
• 1 juli
• 9 september
• 4 november

De examencommissie is ingesteld conform artikel 7.12 van het de Wet Hoger Onderwijs. De examencommissie zorgt ervoor dat de diploma’s die de opleiding uitreikt gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van kennis, vaardigheden en attitudes die de opleiding nastreeft. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is uitgangspunt voor het werk van de examencommissie. In de taak van de examencommissie spelen tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een belangrijke rol. De examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsingen, beslist over de toepassing van de OER en gaat na of bijzondere omstandigheden afwijkingen van de regels rechtvaardigen. Ook het verlenen van vrijstellingen en het toelaten tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de examencommissie . De examencommissie is er ook om BSN te ondersteunen bij het op peil houden van de kwaliteit van de toetsing. De examencommissie verifieert regelmatig of toetsing wel verantwoord plaatsvindt.

Er kan een situatie ontstaan waardoor je kunt overwegen contact op te nemen met de examencommissie . Het is echter altijd raadzaam eerst contact op te nemen met je studiebegeleider om na te gaan of een formele gang naar de examencommissie wel nodig of gewenst is. Is dat het geval, dan teken je formeel per brief bezwaar aan tegen de betreffende beslissing.

Indien je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een bepaald vak of onderdeel, dan kun je een verzoek tot vrijstelling indienen. Daarin geef je nadrukkelijk aan om welk vak of onderdeel het gaat en op basis van welke redenen je meent recht te hebben op de vrijstelling. Overigens zijn de meeste vrijstellingen al bij het aangaan van de opleiding besproken of toegekend. Voor een hernieuwde start is het raadzaam de vrijstellingen bij de Dean van de opleiding vooraf aan te vragen en te bespreken. De examencommissie beslist vervolgens in overleg met de Dean of het verzoek kan worden gehonoreerd.

Het eerst aanspeekpunt is de Secretaris van de examencommissie. Bij vragen ter informatie kan dat per email (excie@bsn.eu). Formele verzoeken aan de examencommissie moeten echter schriftelijk worden ingediend.

Examencommissie
T.a.v. Anita Moolhuizen
Herenstraat 25
4116 BK  BUREN

Vermeld in je brief in ieder geval:
– je naam, groep, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
– opleiding en in welke fase je zit;
– een heldere beschrijving van je verzoek of bezwaar. Baseer je daarbij op de regels (OER) of additionele richtlijnen;
– ter zake doende bijzondere omstandigheden en voeg indien mogelijk bewijsstukken toe.

“Mijn MBA heeft op diverse fronten persoonlijke waarde gecreëerd, maar de meest in het oog springende is de bewustwording dat ieders omgeving een spiegel is van houding en gedrag, en dus dwingt tot reflectie, verandering en verbetering.”

Lorenco van Wieringen MBA

BSN Alumnus Executive MBA, LinkedIn-profiel

Share This