Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Ben van Tuinen MBA

Ben van Tuinen MBA

Informatievoor(uit)ziening

Ben van Tuinen

Branche: onderwijs en zorg

  • Titel dissertation: ‘Informatievoorziening voor onderwijsinstituut UMCG’​
  • Functie en organisatie tijdens  dissertation: Programma coördinator bij Ready2Improve
  • Functie en organisatie na dissertation: Organisatieadviseur bij Ready2Improve
  • Viva Voce: 18/5/2018

Dissertation | ‘Informatievoorziening voor onderwijsinstituut UMCG’

Informatievoor(uit)ziening 

Ben van Tuinen kreeg een bron van informatie toen hij de informatievoorziening van het onderwijsinstituut (OWI) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onderzocht voor zijn Action Learning MBA Afstudeerproject. De voorziening bleek niet duurzaam en toekomstbestendig genoeg. Ben kwam tot de kern van dit probleem en wist hoe binnen het OWI het roer om moest. Hij werkte een aanpak en implementatieplan uit waarmee het instituut de informatievoorziening met een duidelijke koers blijft varen en verbeterslagen maakt. Hiermee studeerde hij in 2018 af voor zijn MBA-opleiding.

Probleem

Het onderwijsinstituut (OWI) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verzorgt de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Binnen het OWI wordt al jaren gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening. Het lukt telkens niet of slechts in beperkte mate om deze verbeteringen gerealiseerd te krijgen en te borgen. In de verkennende gesprekken met de belangrijkste betrokkenen wordt als belangrijkste IT-probleem binnen het OWI het ontbreken van een heldere visie genoemd, terwijl dit de basis moet vormen om gefundeerde besluiten te kunnen nemen. In dit onderzoek is gekeken naar de wijze waarop de informatievoorziening duurzaam en toekomstbestendig ingericht kan worden en wat er nodig is om dit te bereiken.

Actie

Op basis van de onderbouwing van het onderzoeksprobleem is ten behoeve van dit onderzoek de volgende probleemstelling geformuleerd:
“De huidige inrichting van de geautomatiseerde informatievoorziening binnen het OWI is niet toekomstbestendig, hierdoor is doorontwikkeling en innovatie op termijn niet mogelijk.”

Op basis van het vooronderzoek is een probleemstelling opgesteld. Vervolgens zijn er een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die de basis vormen voor dit onderzoek. Voor dit onderzoek is de volgende hoofdonderzoeksvraag gedefinieerd:
“Op welke wijze kan de geautomatiseerde informatievoorziening binnen het OWI zodanig worden ingericht dat dit ten dienste staat van de ondersteunende processen van de organisatie?”

Om deze vragen te beantwoorden zijn de volgende subonderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Wat is informatievoorziening?
  2. Wat zijn condities die nodig zijn om de geautomatiseerde informatievoorziening efficiënt en effectief te laten verlopen?
  3. Welke geëigende methodes zijn er om dit te realiseren?
  4. Op welke wijze is de geautomatiseerde informatievoorziening op dit moment ingericht binnen het OWI?
  5. Op welke wijze beïnvloeden de obstakels en succesfactoren, die nodig zijn voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de geautomatiseerde informatievoorziening binnen het OWI, het gedrag ten aanzien van besluitvorming over innovatie en doorontwikkeling?

Oplossing

Het komen tot verbetering van de informatievoorziening (IV) is, voornamelijk vanwege het complexe krachtenveld en de onduidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een lastige en complexe opgave. De doorontwikkeling van de informatievoorziening heeft in de afgelopen jaren nagenoeg stilgelegen, waardoor er een achterstand is ontstaan. Binnen het UMCG is de focus op dit moment gericht op de herinrichting van de ICT-afdeling en een succesvolle implementatie van het EPD en ERP. Deze programma’s en projecten vergen veel van de organisatie, waardoor de inrichting van de IV-organisatie vertraging lijkt op te lopen. Hierdoor lijkt het alleen mogelijk om verbeteringen door te voeren die binnen de invloedssfeer van de opdrachtgever, de directeur van het onderwijsinstituut, liggen. Om deze verbeteringen in de informatievoorziening te realiseren dient de samenwerking op tactisch en operationeel niveau te worden verbeterd en is het van belang om het wederzijds begrip te versterken, zodat de informatievoorziening in zijn totaliteit verbetert. Om tot verbeteringen in de informatievoorziening te komen, is er een aanpak nodig die past bij de volwassenheid en het niveau van organisatieontwikkeling. Als onderdeel van dit onderzoek is een aanpak en implementatieplan uitgewerkt met als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsinstituut van binnenuit te verbeteren.

Heb je een vraag voor ons of voor Ben? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This