Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Kim Moerman MBA

Marlou Mulders

“Het is heel waardevol geweest om te leren van mensen uit andere organisaties met verschillende ervaringen en perspectieven.”

Kim Moerman MBA

Branche: Overheid

  • Titel dissertation: ‘Professionaliseren van de opsporing op tactisch en strategisch niveau binnen de Koninklijke Marechaussee’​
  • Functie en organisatie tijdens en na dissertation: Plaatsvervangend Commandant Recherche bij de Koninklijke Marechaussee
  • Viva Voce: 24/09/2021

“De grootste winst van de MBA-opleiding is het proces van samenwerken”

Als Plaatsvervangend Commandant Recherche bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) afstuderen in het Marechausseemuseum, Kim Moerman deed het! Hij slaagde zelfs Cum Laude voor zijn MBA-opleiding. Een mooie kers op de taart, maar voor Kim niet het waardevolste van zijn MBA-reis. Het gaat om het proces met elkaar. Zo ondervond hij ook tijdens zijn Action Learning Afstudeerproject, waarbij hij voor de KMar onderzocht hoe de opsporing zich kan professionaliseren op tactisch en strategisch niveau.

Wat was voor jouw de reden om je MBA te starten?

“De belangrijkste reden dat ik een MBA-opleiding ben gaan doen was de persoonlijke ontwikkeling. Ook wilde ik blijven doorgroeien in mijn carrière. Als leidinggevende was ik op zoek naar meer fundament en theoretische kennis op het gebied van beleid en management. Daarnaast was het voor mij belangrijk om mijn masterdiploma en titel te behalen; dat helpt in je carrière en wordt min of meer ook vereist in de functie die ik heb.”

Hoe heb je Viva Voce ervaren in het Marechausseemuseum?

“Mijn onderzoek voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) verdedigen in het Marechausseemuseum in Buren was de kers op de taart om mijn MBA af te sluiten! Het plaatje was compleet met mijn familieleden, directe collega’s en subsetgenoten om me heen. Een bijzondere setting om zo te mogen afstuderen. Ik had gezonde spanning, maar dat hield mij scherp. Met plezier heb ik gepresenteerd. Ik wist de urgentie van het onderzoek goed over te brengen, zo bleek uit de feedback en reacties. Het was dus een geslaagde dag en precies gelopen, zoals ik had gehoopt.”

Welk urgent complex probleem heb jij met je Action Learning Afstudeerproject opgepakt?

“Het onderzoeksprobleem startte met de signalering dat de taak ‘opsporing’ niet hoog op de agenda leek te staan binnen de KMar en de urgentie voor verbeteringen en ondersteuning leek te ontbreken. Maar het probleem bleek veel complexer te zijn door externe factoren. De criminaliteit professionaliseert door samenwerkingsverbanden en globalisering, waardoor ook het opsporingswerk steeds complexer wordt. Wat moet het antwoord van de marechaussee zijn om daar op te reageren en die criminaliteit aan te pakken? Daar tegenover heb ik gekeken hoe de opsporing zich kan professionaliseren gericht op tactisch en strategisch niveau, omdat deze lagen een belangrijk aandeel hebben op de sturing van die opsporing.”

Wat is voor jou persoonlijk de grootste winst van de MBA?

“De MBA heeft mij theoretische concrete concepten/modellen en een fundament gegeven, waardoor ik zaken beter kan plaatsen en onderbouwen en anders naar probleemsituaties kijk. Daarnaast weet ik het makkelijker naar mijn werk te vertalen, omdat je tijdens de opleiding continu oefent om alles wat je leert direct te koppelen aan je eigen organisatievraagstukken. Daarnaast is de grootste winst van deze opleiding het proces van samenwerken.”

Dissertation | ‘Professionaliseren van de opsporing op tactisch en strategisch niveau binnen de Koninklijke Marechaussee’

Probleem

De Brigade Recherche (BRECH) is één van de grootste eenheden van de KMar met ongeveer 500 medewerkers. De brigade werkt landelijk en is verspreid over diverse locaties en teams. Primair is de BRECH verantwoordelijk voor de 2e en 3e lijns rechercheonderzoeken en specialistische opsporing. Het onderzoeksprobleem startte met de signalering dat de taak ‘opsporing’ niet hoog op de agenda lijkt te staan binnen de KMar en de urgentie voor verbeteringen lijkt te ontbreken. Dit terwijl er diverse ontwikkelingen binnen de opsporing en haar omgeving worden geconstateerd die van invloed zijn op de opsporing. De probleemstelling die centraal staat in deze dissertation is:
Het is voor de Koninklijke Marechaussee een uitdaging om de opsporing op tactisch en strategisch niveau te professionaliseren waardoor de kwaliteit van de opsporing KMar risico kan lopen en daarmee haar toekomstbestendigheid.
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in waar op welke wijze de opsporing kan professionaliseren. Dit door het huidige volwassenheidsniveau te meten en dit te verwerken in een Business Maturity Model. Vervolgens kunnen concrete aanbevelingen en ontwikkelingsmogelijkheden worden aangegeven om verder te professionaliseren.

Actie

Allereerst is gestart met een vooronderzoek; gesprekken met collega’s, een Action Learning-sessie en een basisliteratuuronderzoek. Het literatuuronderzoek heeft zich vervolgens gericht op de concepten ‘professionaliseren’, ‘volwassenheid’ en ‘Business Maturity Model’. Uit de literatuur blijkt dat er zowel sprake kan zijn van beroepsmatig professionaliseren als organisatorisch professionaliseren. Beide elementen zijn meegenomen, maar met name het laatste aspect is als uitgangspunt genomen voor het vervolg. Ook blijkt dat er diverse modellen zijn die de volwassenheid van organisaties zichtbaar kunnen maken. Er is voor gekozen om 2 beschrijvende modellen verder uit te werken; deze hebben geleid tot het Business Maturity Model-Opsporing KMar©. Aansluitend heeft een veldonderzoek plaatsgevonden. Deze bestond uit interviews met betrokkenen op het tactisch en strategisch niveau en een deskresearch naar relevante documenten en rapporten. Ook hebben diverse feedback momenten en een member-check sessie plaatsgevonden. De data, afkomstig van de interviews en deskresearch, zijn na analyse verwerkt in het BMM-O.

Oplossing

De belangrijkste conclusie blijkt uit het BMM-O en luidt dat het volwassenheidsniveau van de opsporing, op tactisch en strategisch niveau, zich overwegend tussen de niveau 1 ‘Pionier’ en niveau 2 ‘Operationeel geïntegreerd’ bevindt. De organisatiedomeinen ICT & support en Strategie & beleidsvorming vragen de nodige aandacht en bieden voldoende aanknopingspunten om op tactisch en strategisch niveau verder te professionaliseren. Op alle niveaus vinden ontwikkelingen plaats, worden verbeteracties ingezet en wordt geprofessionaliseerd. Verder wordt geconcludeerd dat de cultuur en identiteit van de KMar sterk is gericht op de handhavingstaak en dat binnen de KMar een eenduidige, integrale en organisatiebrede visie en strategie op de opsporing ontbreekt. Naast diverse andere conclusies worden ook diverse aanbevelingen gedaan. Deze richten zich op de cultuur, een collectieve ambitie en strategie op de opsporing en andere aanbevelingen die de opsporing professionaliseren en daarmee versterken.

Heb je een vraag voor ons of voor Kim? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This